Rekrutacja

Od dnia 1.01.2017 roku przedszkole ma status przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną

 

 • 5 godzin pobytu dziecka w godzinach od 8:00 do 13:00 0 zł
 • każda godzina przed 8:00 i po 13:00 - 1 zł / godzinę
 • pobyt dzieci 6 letnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jest darmowy

Opłaty należy kierować na nr konta: 89 1140 2004 0000 3802 4077 5843 - w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka

 

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, w mirę wolnych miejsc w grupach przedszkolnych.

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

1. Ilość wolnych miejsc w przedszkolu

- grupa 1 - dzieci urodzone w roku 2014 - 1 miejsce

- grupa II - dzieci urodzone w roku 2013 - 4 miejsca

- grupa III - dzieci urodzone w latach 2011 i 2012 - 2 miejsca

2. Kryteria rekrutacji

 1. Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kraków.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność dziecka,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Kryteria powyższe mają jednakową wartość w wysokości 5 pkt.
 2. Dodatkowe kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji ustanowione przez organ prowadzący to:
 1. dziecko wskazane we wniosku jest samodzielne tzn. dziecko zakończyło już trening czystości, samodzielnie spożywa posiłki, mówi, komunikuje swoje potrzeby – 8 pkt.
 2. rodzeństwo dziecka wskazanego we wniosku uczęszcza do Przedszkola „Bajkowy Świat” – 6 pkt
 3. rodzice / prawni opiekunowie dziecka pracują lub studiują w trybie stacjonarnym (dziennym) – 2 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola. Składane wnioski są rejestrowane, a osoba składająca wniosek potwierdza jego złożenie podpisem.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kraków mogą być przyjęte do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje ono wolnymi miejscami.