O przedszkolu Bajokwy Świat
 • Przedszkole Publiczne „Bajkowy świat” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:15

 • Pobyt 5 godzinny dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina powyżej 5 godzinnego limitu to koszt 1 PLN/godzinę

 • Pobyt dzieci realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (zerówka) jest bezpłatny

 • W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli, którym w grupie najmłodszej pomagają dwie pomoce nauczycieli

 • Stosujemy metody wychowawcze mające na celu wykształcenie u dzieci poczucia własnej wartości. Stosowane metody oparte są na pozytywnej dyscypline, która zakłada współudział dziecka w tworzenie norm i zasad, których następnie przestrzegają zarówno dziecko, jak i osoby dorosł

Misja przedszkola Bajkowy Świat

Motto przedszkola "Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu szczęśliwego dziecka. Cel realizujemy poprzez:

 • Otoczenie dzieci troską i szacunkiem

 • Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;

 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości

 • Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, ale nie zarozumialstwa

 • Nauczenie współdziałania w grupie

 • Dobra zabawa, niekoniecznie przed ekranem telewizora czy komputera

 • Rozwijanie sprawności fizycznej

Oferta przedszkola Bajkowy Świat
 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN

 • Język angielski – we wszystkich grupach wiekowych

 • Dziecięca matematyka metodą prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej - zajęcia dla dzieci wykazujących uzdolnienia matematyczne

 • Zajęcia rozwijające Metodą Dobrego Startu

 • Zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy wg metody Weroniki Sherborne

 • Zajęcia muzyczno - ruchowe

 • Zajęcia plastyczne

 • Sensoplastyka

 • Zumba dla dzieci

 • Zajęcia z edukacji regionalnej w ramach projektu "Wiem skąd jestem i gdzie mieszkam - poznaję Kraków i okolice"

 • Realizacja programu autorskiego "Wartościowe dziecko w Bajkowym Świecie"

 • Zajęcia wspierające dla dzieci wykazujących problemy w jakimś obszarze funkcjonowania

 • Zajęcia logopedyczne - w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zajęcia realizowane w grupach 4 osobowych lub w zależności od potrzeb dzieci indywidualnie po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez logopedów przedszkolnych

Wszystkie zajęcia realizowane w przedszkolu są zajęciami bezpłatnymi